Cliënten stop per mei 2022

Op dit moment neem ik geen nieuwe cliënten meer aan.


Willem Schuurmanlaan 40

Pedicure Bergh gaat verhuizen.

Vanaf 9 mei 2022 gaat de praktijk verhuizen naar de Willem Schuurmanlaan 40 in ‘s-Heerenberg. Van 30 maart t/m 8 mei is de praktijk tijdelijk gevestigd aan de Professor wöbelstraat 26 te ‘s-Heerenberg (Pedicure praktijk Annie Jansen).

Corona

Verklaring van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport:


Moeten pedicures hun werkzaamheden stilleggen i.v.m. de harde lockdown die op 19 december
2021 is ingegaan?


Pedicures en medisch pedicures mogen wél werken als de behandeling valt onder de zorgkaders van
de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze pedicurebehandelingen zijn uitgezonderd
van de harde lockdown.


Publicatie uit de Staatscourant van 18 december 2021 zegt over uitgezonderde contactberoepen het
volgende: ‘van het verbod zijn uitgezonderd contactberoepen ten behoeve van zorg van een
zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg’.


De Wkkgz hanteert de volgende vereisten voor de pedicurebranche:
* Je valt onder de Wkkgz als je handelingen verricht als omschreven bij of krachtens de
Zorgverzekeringswet (Zvw) of Wet langdurige zorg (Wlz);
* Je valt onder de Wkkgz als je als medisch pedicure óf pedicure ‘medisch noodzakelijke
behandelingen’ of medische voetzorg uitvoert;
* Je valt onder de Wkkgz als individuele cliënten een aanmerkelijke kans op schade lopen ten
gevolge van de behandeling, door het gebruik van apparatuur / instrumentarium.


Een groot deel van pedicurebehandelingen valt onder deze voorwaarden van de Wkkgz.
Behandelingen gericht op uiterlijke verzorging en wellness, zoals bijvoorbeeld het gebruik van gelen/of nagellak, massage, scrub en/of voetmaskers, vallen niet onder de Wkkgz. Deze handelingen zijn
gedurende de lockdown niet toegestaan.

Medisch noodzakelijke behandelingen
Op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/winkels-encontactberoepen/kapper-masseur-en-andere-contactberoepen wordt bovendien gesteld dat pedicures medisch noodzakelijke behandelingen mogen uitvoeren. Deze pedicurebehandelingen vallen uiteraard (ook) onder de Wkkgz.
Door het verlenen van voetzorg nemen wij onze verantwoordelijkheid en ontlasten we de eerste- en
tweedelijnszorg.